Fundacja Pomocy Dzieciom „PomaGosie” im.Małgosi Staszak

63-000 Środa Wlkp ul.20 Października 30,

Osoby, które chcą uzyskać pomoc

(status podopiecznego/podopiecznej)

Fundacji proszone są o przesłanie:

  1. Prośby o udzielenie pomocy ( w formie podania) zawierającej dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej z chorobą.
  2. Apelu – czyli tekstu dotyczącego choroby dziecka i sytuacji rodziny, który umieszczamy razem ze zdjęciem podopiecznego na naszej stronie.
  3. Dokumentów medycznych (kserokopii) poświadczających chorobę dziecka w tym opinia lekarza prowadzącego, który określa konieczność i zakres pomocy.
  4. Kompletu dokumentów udostępnionych poniżej : do pobrania
  5. Kserokopii dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka
  6. Dokumentów poświadczających sytuację materialną rodziny:
  7. Zaświadczenie o dochodach
  8. Zaświadczenie z MOPS

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i zweryfikowaniu danych, Zarząd Fundacji podejmie decyzję, czy może udzielić pomocy oraz w jakim stopniu może taka pomoc  zostać udzielona. W miarę naszych możliwości staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby podopiecznych.

Jednocześnie informujemy, że podanie nieprawdziwych danych Fundacja będzie traktować jako próbę wyłudzenia środków i będzie występować na drogę prawną.