STATUT FUNDACJI

Fundacja Pomocy Dzieciom „PomaGosie”
im. Małgosi Staszak

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Dzieciom „PomaGosie” im. Małgosi Staszak, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Magdalenę Staszak oraz Dorotę Berdyszak, zwanych dalej Fundatorami, na podstawie oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Kamilę Bania upoważnionym zastępcą notariusza Pawła Kłosa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, pod adresem: ulica Seweryna Mielżyńskiego numer 20/4, w dniu 22 października 2015 roku (Rep. A nr 4760/2015).
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 2. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „PomaGosie”.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom zasłużonym dla Fundacji.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Środa Wielkopolska.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia, oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci.
 • Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
 • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 • Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • Organizowanie i finansowanie:
 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń kursów, warsztatów, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy,
 2. imprez kulturalnych takich jak koncerty, festiwale przedstawienia teatralne, przeglądy happeningi, festyny, pokazy i wystawy służące pomocy podopiecznym
 3. imprez sportowo rekreacyjnych, zawodów sportowych,
 4. działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej publicystycznej i poligraficznej, w tym:

– opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism, książek i innych publikacji,

– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych i multimedialnych

– tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,

– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym

 • Przygotowanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji.
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Działalność określona w niniejszym paragrafie będzie finansowana przez Fundację.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także instytucji, zbieżną z jej celami.


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (tysiąc) złotych.
 3. Majątek Fundacji służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w zgodzie z odpowiednimi przepisami.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
 • darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
 • dotacji, subwencji i grantów krajowych i zagranicznych;
 • dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 • odsetek i depozytów bankowych;
 • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • dochodów ze zbiórek publicznych;
 • dochodów z majątku Fundacji;
 • działalności gospodarczej Fundacji.
 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł „Sponsora Fundacji”. Zasady i warunki przyznawania tytułu „Sponsora Fundacji” określa Regulamin przyznawania tytułu „Sponsora Fundacji” uchwalony przez Radę Fundatorów.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie bezpośrednio lub poprzez wyodrębniony zakład, bądź powołane przez Radę Fundatorów odrębne jednostki organizacyjne.
 3. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem Fundacji dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd Fundacji w akcie powołania.
 4. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
 5. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 • Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
 • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 • Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.13.Z);
 • Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKO 62.09.Z).


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 15

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.


Rada Fundatorów

§ 16

 1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
 2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
 3. W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania, w skład Rady Fundatorów wchodzą zstępni każdego z Fundatorów. W przypadku braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy ustawowi.
 4. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
  1. powoływanie 2-3 członków w kolejnych Radach Fundacji; członków powołanych przez Radę Fundatorów może odwołać tylko ta Rada; w miejsce odwołanego członka, a także członka, którego mandat wygasł wskutek złożonej rezygnacji lub śmierci, powoływane są osoby przez Radę Fundatorów,
  2. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  4. ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji dotyczących głównych kierunków działalności Fundacji,
  5. ustalenie wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdań finansowych Fundacji,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
  8. podejmowanie decyzji o zbyciu przedsiębiorstwa Fundacji, ustanowieniu na nim zastawu, a także o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz obciążeniu nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
  9. tworzenie, przekształcenie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym tworzenie Rad Naukowych, do kierowania określonymi projektami związanymi z działalnością Fundacji lub do ich nadzorowania,
  10. ustalanie nagród, wyróżnień, tytułów honorowych związanych z realizacją statutowych zadań Fundacji, uchwalanie regulaminu przyznawanych nagród- wyróżnień i tytułów honorowych,
  11. zmiany Statutu Fundacji,
  12. podejmowanie decyzji w sprawie łączenia Fundacji z inną fundacją,
  13. ikwidacja Fundacji.
 5. Do kompetencji Rady Fundatorów należy również uprawnienie do powołania honorowego organu pod nazwą ,,Komitet Honorowy Fundacji”, który składałby się z nieograniczonej liczby członków i pełniłby funkcję ciała doradczego i pomocniczego dla organów Fundacji.
 6. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos starszego wiekiem. Do ważności uchwały wystarczy obecność jednego Fundatora.
 7. Rada Fundatorów zwoływana jest na wniosek co najmniej jednego Fundatora lub na wniosek Rady Fundacji.
 8. Fundator może wykonywać określone w statucie czynności poprzez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.


Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem Fundacji sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do sześciu członków, w tym jej Przewodniczącego. Rada Fundacji może obradować, o ile na posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy swoim pisemnym oświadczeniem, w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Fundatorów o powołaniu Fundacji. Do czasu powołania pierwszego składu Rady Fundacji statutowe funkcje Rady Fundacji sprawuje Rada Fundatorów.
 4. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 5. O dalszym składzie Rady Fundacji decyduje Rada Fundatorów powołując i odwołując 2-3 członków oraz Rada Fundacji, która może powołać 3 członków i odwołuje powoływanych przez siebie członków oraz decyduje o obsadzie stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 9. Rada Fundacji może powołać sekretarza Rady Fundacji.
 6. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 (cztery) lata i jest kadencją wspólną, z tym, że kadencja pierwszej Rady Fundacji trwa do dnia 30 września 2020 roku.
 7. Ustępujący członkowie Rady Fundacji mogą być ponownie wybrani.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, objęcia funkcji w Zarządzie Fundacji, utraty przez członka Rady Fundacji pełnej zdolności do czynności prawnej lub w wypadku, gdy na mocy orzeczenia sądu członek Rady Fundacji utraci zdolność do zasiadania w Radzie, a także w przypadku śmierci członka Rady Fundacji.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub stosunkiem pracy z Fundacją.
 11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą także:
 • pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólny pożyciu,
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Fundacji,
  a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, sekretarz Rady Fundacji, jeżeli jest powołany, a w razie niepowołania sekretarza, najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.
 2. Rada Fundatorów może powołać do składu Rady Fundacji któregokolwiek z Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być bez ich zgody pozbawieni członkostwa ani stanowiska w Radzie Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się w razie zaistniałej potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji, co najmniej ½ członków Rady Fundacji lub Rady Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających (o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Rada Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 8. Regulamin Rady Fundacji określa strukturę i tryb prac Rady Fundacji, w tym szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Rady Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Rady Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
 3. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdań finansowych Fundacji,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji,
 6. opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,
 7. przeprowadzenie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 8. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 9. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku Fundacji, a także kontroli finansowej Fundacji.
 2. Czynności nadzorcze i kontrolne może wykonywać Przewodniczący Rady Fundacji lub Członek Rady Fundacji upoważniony przez Przewodniczącego Rady Fundacji.


Zarząd Fundacji

§ 21

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednego do pięciu członków.
 2. Do czasu powołania Zarządu statutowe funkcje Zarządu sprawuje Rada Fundatorów.
 3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy swoim pisemnym oświadczeniem, w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Fundatorów o powołaniu Fundacji. O dalszym składzie Zarządu Fundacji decyduje Rada Fundatorów, powołując i odwołując Członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są bezterminowo.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundatorów.
 5. Każdy z Fundatorów może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Rada Fundatorów może powołać do składu Zarządu Fundacji któregokolwiek z Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być bez ich zgody pozbawieni członkostwa ani stanowiska w Zarządzie Fundacji.
 6. Fundator, który został powołany do składu Zarządu Fundacji, nie może jednocześnie wchodzić w skład Rady Fundacji.
 7. Do Zarządu nie mogą być powołani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Fundacji wygasa.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 10. Członkostwo Zarządu ustaje również z chwilą odwołania, rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie na ręce któregokolwiek z Fundatorów lub śmierci członka Zarządu.

§ 22

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Rady Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa członek jednoosobowego Zarządu. Jeżeli zarząd Fundacji składa się z dwóch lub więcej członków oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a w pozostałych sprawach każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
 4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji oraz regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie planów zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • powoływanie gremiów doradczych dla realizacji poszczególnych programów,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach przekazanych przez Radę Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 2. Regulamin Zarządu Fundacji określa szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Zarządu Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać prokurentów oraz pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.


ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundatorów. Zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć nazwy Fundacji oraz celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim, przy czym do zmiany statutu Fundacji wymagana jest zgoda wszystkich Fundatorów, tak długo, jak żyją Fundatorzy.
 2. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić na zasadach przewidzianych dla zmiany Statutu.


ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundatorów, przy czym do likwidacji wymagana jest zgoda wszystkich Fundatorów, tak długo, jak żyją Fundatorzy.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów na rzecz działających w Polsce lub na świecie fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.