W dniu 17 listopada 2015 roku rozpoczęła swą działalność nasza Fundacja Pomocy Dzieciom „PomaGosie”  im. Małgosi Staszak.

Stworzona ku pamięci wspaniałej i dzielnej Wojowniczki, która pomimo swojego młodego wieku pokazała wszystkim  jak można  z dumą i uśmiechem przeżyć każdy dzień podarowany przez Boga pomimo ciężkiej choroby.

Celem działania naszej Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia, oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Zamierzamy realizować swoje cele poprzez:

  • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  • Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
  • Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Organizowanie i finansowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń kursów, warsztatów, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy,
  2. imprez kulturalnych takich jak koncerty, festiwale przedstawienia teatralne, przeglądy happeningi, festyny, pokazy i wystawy służące pomocy podopiecznym,
  3. imprez sportowo rekreacyjnych, zawodów sportowych,

Z całego serca liczymy na Państwa pomoc w osiągnięciu wyznaczonego przez nas celu.